آسکارهای ترانسفورماتورها و خازن ها-قسمت ششم -آزمون حفاظت تاثیرات مواد روی آسکارل های خازن
دانلود آخرين استاندارد ايران

اگر سوالی پیش از خرید دارید می توانید در این قسمت مطرح کنید.