ارزیابی راندمان فیلتراسیون باکتریایی ماسکهای پزشکی با استفاده از استافیلوکوکوس اورئوس-روش آزمون
دانلود آخرين استاندارد ايران

اگر سوالی پیش از خرید دارید می توانید در این قسمت مطرح کنید.