فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -احراز هویت هستار قسمت 1- کلیات
دانلود آخرين استاندارد ايران

اگر سوالی پیش از خرید دارید می توانید در این قسمت مطرح کنید.