فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -مدیریت کلید -قسمت 3- سازوکارهای به کار گیرنده ی فنون نامتقارن
دانلود آخرين استاندارد ايران

اگر سوالی پیش از خرید دارید می توانید در این قسمت مطرح کنید.