فن ­آوري اطلاعات-فنون امنيتي – مديريت كليد-قسمت 6: اشتقاق كليد
دانلود آخرين استاندارد ايران

اگر سوالی پیش از خرید دارید می توانید در این قسمت مطرح کنید.