فن آوری اطلاعات -فنون امنیتی تشخیص هویت نهاد-قسمت چهارم-مکانیزم های استفاده کننده از یک تابع مقابله رمز نگاری
دانلود آخرين استاندارد ايران

اگر سوالی پیش از خرید دارید می توانید در این قسمت مطرح کنید.