فن آوری اطلاعات -فنون امنیتی -مدیریت کلید-قسمت چهارم -مکانیزم مبتنی بر رازهای ضعیف
دانلود آخرين استاندارد ايران

اگر سوالی پیش از خرید دارید می توانید در این قسمت مطرح کنید.