نساجی- ارزیابی ظاهر خط اتو در پارچه بعد از انجام سیکل کامل شستشو-روش آزمون
دانلود آخرين استاندارد ايران

اگر سوالی پیش از خرید دارید می توانید در این قسمت مطرح کنید.